Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών και Συναφών Επαγγελμάτων (Φυσικοθεραπευτές/ Μαίες/ Νοσηλευτές)

Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών / οδοντιάτρου/ φυσικοθεραπευτή/ μαίας/ νοσηλευτή για σωματικές βλάβες ή θάνατο που θα προξενήσει σε τρίτους / ασθενείς του από πράξεις ή παραλείψεις του, συνεπεία ατυχήματος κατά τη διάρκεια της νόμιμης άσκησης των καθηκόντων του στα πλαίσια της ειδικότητάς του.

Με την παρούσα κάλυψη η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον Ασφαλισμένο τα ποσά που αυτός καθίσταται υπόχρεος, ως αστικώς υπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο, να καταβάλει, ως αποζημίωση σε τρίτο για οποιαδήποτε γραπτή απαίτηση τρίτου, ως νόμιμη αποζημίωση για σωματική βλάβη, θάνατο ή/ και υλική ζημιά (όπου αυτό καλύπτεται) συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης / ψυχικής οδύνης, που προέρχονται από καλυπτόμενο συμβάν, συνέβησαν κατά τη διάρκεια
του ασφαλιστηρίου και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Ασφαλισμένου οι οποίες σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας όπως αυτή ορίζεται από την ειδικότητά του.

Επιπλέον η Εταιρία θα αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο Ιατρό και για τα χρηματικά ποσά που αυτός νόμιμα καλείται να καταβάλει ως αποζημίωση για απαιτήσεις οφειλόμενες σε:

 • Σωματικές βλάβες ή θάνατο που θα προξενήσει ο Ασφαλισμένος κατά την παροχή πρώτων βοηθειών σε κατάσταση ανάγκης, πέραν της ειδικότητάς του.
 • Χρήση μηχανημάτων ακτινών για διαγνωστικούς λόγους.
 • Χρήση μηχανημάτων για διαθερμίες και ηλεκτροθεραπείες. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα επέκταση έχει ισχύ για ιατρούς και φυσικοθεραπευτές.
 • Πραγματοποίηση μικρών χειρουργικών επεμβάσεων σε εξωτερικά ιατρεία, έστω και αν η επαγγελματική δραστηριότητα που δηλώθηκε και αναφέρεται στο ασφαλιστήριο δεν προβλέπει την εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων.
 • Χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας.
 • Θεραπεία με ακτίνες (ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία η οποία πραγματοποιείται από γραμμικό επιταχυντή ή μηχάνημα κοβαλτίου και/ ή σωματιδιακή ακτινοβολία) στο πλαίσιο της ειδικότητας του ιατρού Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου και ιατρού Ακτινοδιαγνώστη.
 • Στην περίπτωση κατά την οποία ο ασφαλισμένος διατηρεί νόμιμο ιδιωτικό ιατρείο στο όνομά του και ασκεί και εκεί τα καθήκοντά του, η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές συνεπεία ατυχήματος που πιθανώς προξενηθεί σε τρίτους, με υπαιτιότητα του Ασφαλισμένου, από την κατοχή, χρήση και εν γένει λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων του ιατρείου του, μέχρι του ποσού των € 25.000 ανά περιστατικό και συνολικά κατ’ έτος, με απαλλαγή €150 σε κάθε υλική ζημιά.

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα επέκταση έχει ισχύ για ιατρούς, οδοντιάτρους και φυσικοθεραπευτές.

Τα Νομικά Έξοδα (π.χ. αμοιβές δικηγόρων, δικαστικά έξοδα, πραγματογνωμοσύνες) συμπεριλαμβάνονται στο όριο ευθύνης της Εταιρίας που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.

Στο όριο ευθύνης της Εταιρίας συμπεριλαμβάνονται επίσης δαπάνες νομικής στήριξης και δικαστικά έξοδα, μέχρι του ποσού των € 10.000 για την υπεράσπιση του ασφαλιζόμενου σε ποινικά δικαστήρια, απορρέουσα από καλυπτόμενο συμβάν της παρούσας Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών, για εξ αμελείας παραβάσεις.

Ειδικότητες που μπορούν να καλυφθούν με το πρόγραμμα Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών.

 • Αγγειοχειρουργική
 • Αιματολογία
 • Ακτινοδιαγνωστική
 • Ακτινοθεραπευτική – Ογκολογία
 • Αλλεργιολογία
 • Αναισθησιολογία
 • Γαστρεντερολογία
 • Γενική Ιατρική
 • Δερματολογία – Αφροδισιολογία
 • Ενδοκρινολογία
 • Ιατρική Βιοπαθολογία (Μικροβιολογία)
 • Ιατρική της Εργασίας
 • Καρδιολογία
 • Κοινωνική Ιατρική
 • Κυτταρολογία
 • Μαιευτική Γυναικολογία
 • Νευρολογία
 • Νευροχειρουργική
 • Νεφρολογία
 • Ορθοπεδική
 • Ουρολογία
 • Οφθαλμολογία
 • Παθολογία
 • Παθολογική Ανατομική
 • Παιδιατρική
 • Παιδοψυχιατρική
 • Πνευμονολογία – Φυματιολογία
 • Πυρηνική Ιατρική
 • Ρευματολογία
 • Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική
 • Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
 • Χειρουργική
 • Χειρουργική Θώρακος
 • Χειρουργική Παίδων
 • Ψυχιατρική
 • Ωτορινολαρυγγολογία
 • Συναφή επαγγέλματα που μπορούν να καλυφθούν με το παρόν πρόγραμμα Επαγγελματικής Ευθύνης
 • Φυσικοθεραπευτές
 • Μαίες
 • Νοσηλευτές

Δεν καλύπτονται

 • Ιατροδικαστές
 • Πλαστικοί χειρουργοί

Ασφαλισμένος / Συμβαλλόμενος:

Ο ίδιος ο ιατρός/ οδοντίατρος/ φυσικοθεραπευτής/ μαία/ νοσηλευτής. Επίσης μπορεί να εμφανιστεί ως συμβαλλόμενος, αποκλειστικά για την καταβολή των ασφαλίστρων, η εταιρία για την οποία εργάζεται.

Καθορισμός περιόδου αναγγελίας απαιτήσεων:

Η Εταιρία ευθύνεται για αποζημίωση ζημιών οι οποίες οφείλονται σε συμβάντα που συνέβησαν κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος συμβολαίου και για τα οποία συμβάντα ηγέρθη απαίτηση αποζημίωσης από τον Ασφαλισμένο κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος συμβολαίου (ασφάλιση τύπου “claims made”) με ημερομηνία αναδρομικής ισχύος την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης και
με περίοδο αργοπορημένης δήλωσης αξίωσης προς αποζημίωση 12 μηνών από της λήξεως της ασφάλισης.

Ως επέκταση της κάλυψης μπορεί να συμφωνηθεί περίοδος αργοπορημένης δήλωσης αξίωσης προς αποζημίωση 24 μήνες από τη λήξη της ασφάλισης, με επασφάλιστρο 20%.

Προϋποθέσεις κάλυψης Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

 • Για να εκδοθεί ασφαλιστήριο Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών ή συναφών επαγγελμάτων και να ισχύει η κάλυψη πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
 • Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας όπως ορίζεται στο ασφαλιστήριο να επιδεικνύει επιμέλεια/ μέριμνα σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης και πρότυπα αυτής και τους κανόνες και κανονισμούς των οικείων τοπικών επαγγελματικών φορέων/ συνδέσμων/ συλλόγων.
 • Ο ιατρός/ οδοντίατρος/ φυσικοθεραπευτής/ μαία/ νοσηλευτής να είναι κάτοχος των πτυχίων και αδειών που απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία για να ασκεί το επάγγελμά του.
 • Να υποβληθεί αίτηση ασφάλισης, πλήρως συμπληρωμένη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Ασφαλισμένο και να γίνει αποδεκτή από την Εταιρία.
 • Για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ιατρού: Ρητή αναφορά της αναγνωρισμένης από τον Ιατρικό Σύλλογο ειδικότητας του ιατρού.

Εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη απαιτήσεις/ αξιώσεις:

 • που εγείρονται από τον ίδιο τον Ασφαλισμένο, από μέλη της οικογενείας του, συγγενείς εξ αίματος έως και β’ βαθμού ή εξ αγχιστείας καθώς επίσης και συνοικούντες αυτού.
 • από βλάβη αισθητικής φύσης (η παρούσα εξαίρεση δύναται να αρθεί κατόπιν επικοινωνίας με την Εταιρία, με όρους και προϋποθέσεις που συμφωνούνται κατά περίπτωση).
 • για γενετικές βλάβες/ μεταλλάξεις οφειλόμενες σε ακτινοβολίες.
 • από μετάδοση μολυσματικών νόσων και ιών, AIDS, ανθρώπινους ιστούς, παράγωγα αίματος, μετάδοση του ιού HIV και των συνεπειών του.
 • που οφείλονται σε μη νόμιμες ή μη εγκεκριμένες από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ή αντίστοιχο φορέα για τα συναφή επαγγέλματα) επεμβάσεις – μεθόδους καθώς και σε συνταγογράφηση, παροχή, προώθηση, σύσταση και χρήση φαρμάκων, σκευασμάτων κλπ συναφών μη
  εγκεκριμένων από τον Ε.Ο.Φ.
 • για ευθύνη που απορρέει από τη χρήση, κατοχή και λειτουργία του επαγγελματικού χώρου που ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα ο Ασφαλισμένος (γενική αστική ευθύνη χώρου), εκτός εάν διατηρεί νόμιμο ιατρείο στο όνομά του και παρέχεται η σχετική κάλυψη.
 • που απορρέουν από συμβάσεις ή άλλες ειδικές συμφωνίες που υπερβαίνουν το σκοπό της ιατρικής ευθύνης.
 • από ποινική ή/και πειθαρχική ευθύνη κάθε φύσης.
 • για ευθύνη του Ασφαλισμένου που απορρέει από την ιδιότητά του ως ερευνητής ή/και χορηγός κλινικών μελετών.
 • που οφείλονται σε ή προκύπτουν από τη μη τήρηση και συμμόρφωση με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης και πρότυπα αυτής.
 • Ευθύνης του Νοσηλευτικού Ιδρύματος / Νοσοκομείου / Κλινικής / Διαγνωστικού Κέντρου / Εργαστηρίου
  που απορρέει από:(α) την παροχή ιατρικής αγωγής/ περίθαλψης και νοσηλείας σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς
  ασθενείς, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης που απορρέει από τις πράξεις / παραλείψεις
  ενός εκάστου εκ των ιατρών και του νοσηλευτικού και λοιπού μη νοσηλευτικού προσωπικού
  που απασχολούνται από το ή στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα, Νοσοκομείο, την Κλινική ή το
  Διαγνωστικό Κέντρο/ Εργαστήριο και(β) τη χρήση, κατοχή και λειτουργία κυρίως ιατρικών (π.χ. εργαστηρίων, χειρουργείων, θαλάμων
  νοσηλείας κ.λπ.) ή / και συμπληρωματικών (π.χ. βοηθητικοί χώροι, περίπτερα, κυλικεία κ.λπ.)
  χώρων και εγκαταστάσεων.

Τιμολόγιο Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες ανά ειδικότητα.

Κατηγορία 1η: Αναισθησιολογία, Μαιευτική Γυναικολογία. Από € 413 έως € 2.849

Κατηγορία 2η: Νευροχειρουργική, Ορθοπεδική, Χειρουργική, Χειρουργική Θώρακος, Χειρουργική Παίδων. Από € 373 έως €2.570

Kατηγορία 3η: Αγγειοχειρουργική, Ακτινοδιαγνωστική, Ακτινοθεραπευτική – Ογκολογία, Γαστρεντερολογία, Δερματολογία – Αφροδισιολογία, Ουρολογία, Οφθαλμολογία, Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, Ωτορινολαρυγγολογία. Από € 191 έως € 1.166

Κατηγορία 4η: Αιματολογία, Αλλεργιολογία, Γενική Ιατρική, Ενδοκρινολογία, Ιατρική της Εργασίας, Καρδιολογία, Κοινωνική Ιατρική, Κυτταρολογία, Ιατρική Βιοπαθολογία (Μικροβιολογία), Νευρολογία, Νεφρολογία, Παθολογία, Παθολογική Ανατομική, Παιδιατρική, Παιδοψυχιατρική, Πυρηνική Ιατρική, Ρευματολογία, Πνευμονολογία – Φυματιολογία, Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, Ψυχιατρική. Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται και οι Αγροτικοί Ιατροί χωρίς ειδικότητα. Από € 103 έως € 550

Κατηγορία 5η: Οδοντίατροι. Από € 121 έως € 742

Κατηγορία 6η: Φυσιοθεραπευτές, Μαίες, Νοσηλευτές. Από € 126 έως € 477

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Lloyd’s

Θα θέλατε νοσοκομειακή περίθαλψη σε ιδιωτικό νοσοκομείο; Νομίζετε ότι έχετε περάσει το ηλικιακό όριο ασφάλισης;

Σκεφτείτε ξανά … σκεφτείτε Lloyd’s!!!

Δεν υπάρχει συνδυασμός Απαλλαγής-Συμμετοχής που να επιθυμείτε και να μη μπορείτε να το αποκτήσετε σε πολύ  ανταγωνιστικά ασφάλιστρα!!

Η μοναδική ασφαλιστική αγορά των Lloyd’s, έχει μια απαράμιλλη συγκέντρωση και εξειδικευμένη τεχνογνωσία αναδοχής.
Η αγορά των Lloyd’s κάθε ημέρα διαμεσολαβεί ασφαλιστικά σε περισσότερες από 200 χώρες, εξυπηρετεί περισσότερες από 50 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες, πάνω από 200 εγγεγραμμένους μεσίτες Lloyd’s, ένα παγκόσμιο δίκτυο πάνω από 4.000 τοπικές coverholders και 80 συνδικάτα.

Η αγορά των Lloyd’s λοιπόν, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές στον κόσμο και έναν από τους μεγαλύτερους αντασφαλιστές. Σε ένα απρόβλεπτο παγκόσμιο κλίμα, οι ασφαλιστές μπορούν να βασίζονται στην εμπειρία και τις γνώσεις της Lloyd’s, σε έναν από τους πρωτοπόρους της βιομηχανίας. Πίσω από την αγορά των Lloyd’s είναι η Lloyd’s Corporation. Η Lloyd’s Corporation δεν είναι ασφαλιστής, αλλά ένας ανεξάρτητος οργανισμός και ρυθμιστής που δρα για να προστατεύσει και να διατηρήσει τη φήμη της Lloyd’s αγοράς και παρέχει υπηρεσίες και πρωτότυπη έρευνα, εκθέσεις και αναλύσεις στη βάση των γνώσεων του κλάδου.

Κάτω από ένα παγκόσμιο αξιόπιστο όνομα, η αγορά των Lloyd’s και Lloyd’s Corporation συνεργάζονται για να προστατεύσουν τα συμφέροντά σας, να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη και την αναδοχή της ανθρώπινης προόδου.

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια διαμεσολαβεί με τεράστια επιτυχία σε Συμβόλαια Ζωής και Νοσοκομειακά προγράμματα για ηλικίες έως και 85 ετών! more info…

 

UK website: Lloyd’s

Μελέτη κλάδου αυτοκινήτου 2014

Η ασφάλιση αυτοκινήτου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους δραστηριοποίησης της Ελληνική ασφαλιστική αγοράς όπου συμμετέχουν 29 επιχειρήσεις (2013: 31) με παραγωγή 1,23 δισ. € (2013: 1,44) και με συμμετοχή 31,2% στο σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων, ενώ οι καταβολές αποζημιώσεων εκτιμάται ότι ανήλθαν περίπου στο ύψος των 646 εκατ. € το 2014 (671 εκατ. € το 2013).

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Η μεγαλύτερη, σε όγκο ασφαλίστρων, κάλυψη των αυτοκινήτων είναι η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, της οποίας η παραγωγή μειώθηκε από το 1,20 δισ. € το 2013 στο 1,03 δισ. € το 2014 (-14,4%).

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία των ασφαλισμένων οχημάτων έτους 2014, η κατηγορία επιβατικά-ταξί αποτελεί το 72,3% του πλήθους οχημάτων και το πλήθος των ζημιών αντιστοιχεί στο 78,7% του συνόλου. Τα τροχαία ατυχήματα στα οποία περιλαμβάνονταν νεκροί και τραυματίες μειώθηκαν το 2014 έναντι του 2013 σε λιγότερα από 12 χιλιάδες. Επίσης, οι νεκροί μειώθηκαν από 874 το 2013 σε 793 το 2014 ενώ οι τραυματίες (βαριά και ελαφρά) μειώθηκαν επίσης. Οι κυριότερες αιτίες θανατηφόρων ατυχημάτων αποτελούν οι συγκρούσεις, οι εκτροπές και οι παρασύρσεις πεζών.

Κλοπές οχημάτων

Σχετικά με τις κλοπές τροχοφόρων, η Ελληνική Αστυνομία πληροφορεί ότι τελέστηκαν περί τις 25 χιλιάδες κλοπές και περίπου 703 απόπειρες. Από τα παραπάνω περιστατικά,
περίπου 8 χιλιάδες εξιχνιάστηκαν. Ο αριθμός των κλοπών είναι μειωμένος σε σχέση με το 2013, το ίδιο όμως ισχύει και για τις εξιχνιάσεις.


Στην Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, ο κλάδος αυτοκινήτου είναι επίσης πολύ σημαντικός. Κατείχε μερίδιο αγοράς 27% επί των ασφαλίσεων κατά Ζημιών ενώ η παραγωγή του μειώθηκε κατά 0,8% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες το 2013 και έφτασε τα 123,5 δισ. €.

Η ασφάλιση αυτοκινήτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς εργασιών για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι αυτή αντιπροσωπεύει το 59,2% της παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών στην Ελλάδα και το 27,4% της αντίστοιχης παραγωγής στην Ευρώπη.

Οι καλύψεις που μπορεί να προσφέρει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αναφέρονται είτε στην αστική ευθύνη έναντι τρίτων του οδηγού/κατόχου του οχήματος που είναι υποχρεωτική από το Νόμο, είτε στις ζημιές (ασφάλιση περιουσίας) του ίδιου του οχήματος (ζημιές από πρόσκρουση, φωτιά, κλοπή κ.α.) οπότε μιλάμε για προαιρετικές καλύψεις.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι αφ’ ενός μεν να δώσει μία γενική εικόνα για τον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων από πλευράς οικονομικών και στατιστικών στοιχείων τόσο
για την Ελληνική όσο και για την Ευρωπαϊκή αγορά, αφ’ ετέρου δε να παρουσιάσει ένα πλήθος στοιχείων συναφών με το αυτοκίνητο όπως τα τροχαία ατυχήματα, τους παθόντες
από αυτά, τις επικίνδυνες παραβάσεις κ.λ.π.
Για το λόγο αυτό περιλαμβάνονται στη μελέτη τα κάτωθι:

 1. Στο πρώτο κεφάλαιο καταγράφονται τα οικονομικά δεδομένα της ασφάλισης αυτοκινήτων τα οποία έχουν σχέση με την παραγωγή, τις αποζημιώσεις, τα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα των λογαριασμών εκμετάλλευσης της ασφάλισης της αστικής ευθύνης οχημάτων καθώς και τους αντίστοιχους δείκτες που προκύπτουν.
 2. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται σημαντικά στατιστικά στοιχεία για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων τόσο από την πλευρά της ασφάλισης όσο και για παρεμφερή
  θέματα όπως το πλήθος των κυκλοφορούντων οχημάτων, τα τροχαία ατυχήματα, τις κλοπές τροχοφόρων καθώς και την επιβάρυνση των αυτοκινήτων στο δείκτη τιμών καταναλωτή που καταρτίζει η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
 3. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία συνοπτική καταγραφή των σημαντικότερων μεγεθών της Ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς αυτοκινήτων έτσι όπως προκύπτουν από δημοσιεύσεις της Insurance Europe.
 4. Τέλος στα παραρτήματα υπάρχουν οι πίνακες αφενός των ελαχίστων ορίων ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων, αφετέρου δε των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων επί των ασφαλίστρων αυτοκινήτων.

Οι κλάδοι ασφάλισης στους οποίους αναφέρεται η παρούσα μελέτη, σύμφωνα με την κατάταξη του Ν.Δ. 400 / 1970 όπως ισχύει, είναι ο «3. Ασφάλιση Χερσαίων οχημάτων» και «10. Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων». Οι συναφείς κλάδοι «1. Ατυχημάτων», «17. Νομικής προστασίας» και «18. Βοήθειας», μέσω των οποίων ενδεχομένως παρέχονται επιπλέον καλύψεις σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν εξετάζονται στην παρούσα μελέτη.

Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

Μελέτη: Κλάδος ασφάλισης αυτοκινήτου για το 2014

Κλάδος Αστικής Ευθύνης για το έτος 2014

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) πραγματοποίησε και δημοσίευσε μελέτη αναφορικά με τον κλάδο Αστικής Ευθύνης για το έτος 2014.

Ο κλάδος Αστικής Ευθύνης για το έτος 2014 εκτιμάται ότι ανήλθε στα € 76.6 εκατ. παραγωγή.
Σε σχέση με το 2013 η παραγωγή εμφάνισε ελαφρά αύξηση 0,4%.

Οι αποζημιώσεις του Κλάδου το 2014 εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα € 41,7 εκ. (καταβολές και εκκρεμείς).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης, ο κ. G. Zorgno, Πρόεδρος της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ ανέφερε:

«Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης αποτελεί έναν κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων που καλύπτει την ευθύνη έναντι τρίτων για επαγγελματίες, εργοδότες, ελαττωματικά προϊόντα, περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.ά. Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες γίνεται αυστηρότερο. Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης έρχεται ουσιαστικά να προστατέψει όλες εκείνες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το ολοένα πιο σύνθετο νομικό περιβάλλον. Είναι αξιοσημείωτο πως ο δείκτης της ζήτησής της παρουσιάζει οριακή αύξηση σε αντίθεση με τη μείωση που παρουσιάζουν σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι γενικοί ασφαλιστικοί κλάδοι και τη γενικότερη οικονομική ύφεση της χώρας. Συγκεκριμένα να αναφέρουμε πως το 2014, ενώ το σύνολο των Γενικών Ασφαλίσεων σημείωσε μείωση 10,1% σε σχέση με το 2013, το ύψος της παραγωγής των ασφαλίστρων της αστικής ευθύνης παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, με θετικό πρόσημο 0,4%».

website: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος
Μ
ελέτη: Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2014

 

LAGONDA 3.0, 1953-1958 by ΦΙΛΗΣGlass®

Η ΦΙΛΗΣGlass®, με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο του κρυστάλλου οχημάτων αλλά και την αγάπη της στο αυτοκίνητο, επιλέγουν αυτό το μήνα να σας παρουσιάσουν τη  LAGONDA 3.0, χρονολογίας 1953-1958.

Η μεταπολεμική Αγγλία αναπτυσσόταν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η δεκαετία του 1950 ήταν αυτή, κατά την οποία όσοι είχαν χρήματα αναζητούσαν ένα sport αυτοκίνητο. Η Lagonda των 3-λίτρων ήταν αυτό.
Παρήχθη από την Aston Martin- Lagonda από το 1953 έως το 1958 και ήταν το δεύτερο μοντέλο της Lagonda κάτω από την ιδιοκτησία του David Brown. Ο κινητήρας των 3000 κ.εκ. ήταν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του μοντέλου. Η χειροποίητη κατασκευή, η πολυτέλεια στο εσωτερικό, η άνεση και η πολύ καλή οδική συμπεριφορά (λόγω της ανεξάρτητης ανάρτησης) ήταν τα συστατικά στη συνταγή της επιτυχίας. Όπως διαβάσατε παραπάνω ήταν και ο εξακύλινδρος κινητήρας των 3000 κ.εκ. με απόδοση 140 ίππων, που έδινε ξεχωριστή αίσθηση και ο οποίος ήταν δημιουργία του Walter Owen Bentley.

Ο κινητήρας αυτός, λόγω υψηλής απόδοσης είχε μεγάλη ζήτηση για αυτοκίνητα της εποχής που έτρεχαν σε αγώνες. Συνάμα όμως είχε και μεγάλη κατανάλωση καυσίμου. Αποτέλεσμα ήταν, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες Lagonda να αντικαθιστούν τον κινητήρα με άλλο, οικονομικότερο ως προς την κατανάλωση (συνήθως Jaguar) και να πουλούν τον κινητήρα της Aston Martin σε πολύ καλή τιμή. Έτσι, σήμερα σώζονται ελάχιστα αυτοκίνητα που φορούν τον κανονικό τους κινητήρα και φυσικά αυτά τα σπάνια οχήματα έχουν και την υψηλότερη αξία για τους συλλέκτες.

Η τρίλιτρη Lagonda ήταν διαθέσιμη ως 4-θέσιο 2-πόρτο coupé, (κατασκευαζόταν στη θυγατρική εταιρία του David Brown την Tickford), ως sedan (τετράθυρο) αλλά και ως ανοιχτή. Τα cabriolet αυτοκίνητα ήταν αρχικά προϊόν του οίκου Carosserie Graber από την Ελβετία. Η συνεργασία σταμάτησε γρήγορα αφού το πρόβλημα συνεννόησης και μετρικών συστημάτων αποδείχθηκε μεγάλο και σχεδόν καταστροφικό.

Η μετατροπή από ίντσες σε εκατοστά δεν έγινε ποτέ και τα πλευρικά κρύσταλλα δεν εφάρμοσαν σωστά στην κουκούλα, με αποτέλεσμα η Lagonda να προσθέσει ένα φιλέτο χρωμίου γύρω από τα τζάμια και την πάνινη οροφή.
Ψάχνοντας για ατέλειες οι Βρετανοί ανακάλυψαν και πρόβλημα (πάλι μετρικό) με το παρμπρίζ. Ήταν πιο κάτω από το σημείο όπου έκλεινε η κουκούλα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ανέβει λίγο παραπάνω.

Όλα λύθηκαν με τη συνεργασία της εταιρίας κρυστάλλων Pilkington αλλά και των τεχνικών συναρμολόγησης στην Tickford. Φυσικά τα πρώτα προβληματικά μοντέλα είναι και τα πιο πολύτιμα για τους συλλέκτες.
Η 3λιτρη Lagonda είχε ένα ξεχωριστό σταυροειδές ενισχυμένο πλαίσιο και η ανάρτηση ήταν ανεξάρτητη, κάτι ασυνήθιστο για ένα αυτοκίνητο της εποχής του. Το εσωτερικό ήταν πολυτελές, με γυαλισμένο ξύλο καρυδιάς για το ταμπλό και δερμάτινες επενδύσεις θυρών και καθισμάτων. Το καλοριφέρ, το ραδιόφωνο και οι ενσωματωμένοι υδραυλικοί γρύλοι για κάθε τροχό ήταν στον στάνταρ εξοπλισμό, όπως και η διχρωμία στο αμάξωμα.

Το αυτοκίνητο ήταν από τα πιο ακριβά και συνολικά πωλήθηκαν μόλις 270 (και από τους τρεις τύπους αμαξώματος).
Η Lagonda Rapide του 1961 ήταν μια τελευταία προσπάθεια να αναβιώσει το όνομα Lagonda ως πολυτελές sedan και GT από τα αυτοκίνητα Aston Martin.

Τα 15 λεπτά δημοσιότητας
Η ταινία του Gerald Thomas «The Vicious Circle» (Θρίλερ του 1957) έχει ως πρωταγωνίστρια την 3λιτρη Lagonda με οδηγό της τον ήρωα του φιλμ John Mills (Dr. Howard Latimer).

 

 

πηγή: ΦΙΛΗΣGlass®

 

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015

Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της.

Tα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.

Στο πλαίσιο αυτό, ενσωματώθηκαν στην έρευνα τα στοιχεία μηνός Ιουλίου του 2015. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 57 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες συγκέντρωναν το 94,4% της  παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 97,4% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2014. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 21 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 47 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Τον μήνα Ιούλιο του 2015 καταγράφεται αντιστροφή της πορείας των ασφαλίσεων Ζωής, αφού η παραγωγή ασφαλίστρων υπέστη την πρώτη ουσιαστική μείωσή της (-17%) ως προς την παραγωγή του αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου έτους, γεγονός που είχε να καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2014 (όταν είχαν μειωθεί κατά 5,4%).

Επίσης, οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών αντέστρεψαν την μηνιαία αύξηση παραγωγής που είχαν καταγράψει τον Ιούνιο (+2,8%) με μεγάλη πτώση (-12,7%). Το αποτέλεσμα αυτών ήταν ότι η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων επέστρεψε στην ύφεση (-0,6%) μετά την άνοδο που είχε στο χρονικό διάστημα Μαρτίου-Ιουνίου του 2015.

Μόνο τον μήνα Ιούλιο του 2015, η εγγεγραμμένη παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) του κλάδου ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις, μειώθηκε κατά 60% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2014 (από περίπου 20 εκατ. € σε περίπου 8 εκατ. €), λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls) που μεταξύ άλλων δεν επέτρεψαν την έκδοση νέων συμβολαίων (ενιαίων ή περιοδικών ασφαλίστρων).

πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

Μελέτη: Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015

 

Ναυλομεσιτικοί Οίκοι

Νέα αυξημένη εισφορά θα κληθούν να καταβάλλουν οι ναυλομεσίτες με βάση το 3ο μνημόνιο και το νομοσχέδιο που το περιλαμβάνει, το οποίο ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή.

Οι ναυλομεσιτικοί οίκοι στη χώρα μας υπολογίζεται ότι προσφέρουν θέσεις εργασίας, τεχνογνωσία και την επιχειρηματική δομή που αναβαθμίζει τον κλάδο.

Η εισφορά των ναυλομεσιτικών οίκων όχι μόνο αυξάνεται ελαφρώς σε ποσοστό αλλά επεκτείνεται η διάρκεια ισχύος της και για τρία ακόμη χρόνια, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο νόμο, «Η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α’ 18) αντικαθίσταται ως εξής: “1. Στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμενα αποκλειστικά με τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες, επιβάλλεται ετήσια εισφορά για οκτώ (8) έτη επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγομένου και μετατρεπομένου σε ευρώ συναλλάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77)…».

Για τα έτη 2012-2015 η εισφορά είναι μέχρι 200.000 ευρώ συναλλάγματος 5%, για τα επιπλέον 200.000 ευρώ 4% και για το υπερβάλλον 3%. Δηλαδή ένας οίκος που έφερε συνάλλαγμα 500.000 ευρώ θα καταβάλει 10.000 εισφορά για τα πρώτα 200.000 ευρώ, επιπλέον 8.000 ευρώ για τα άλλα 200.000 ευρώ και 3.000 ευρώ για τα υπόλοιπα 100.000 ευρώ, σύνολο 21.000 ευρώ.

Για τα έτη 2016-2019 η εισφορά αυξάνει σε 7% για ποσά μέχρι 200.000, για τα επιπλέον 200.000 ευρώ γίνεται 6% και για το υπερβάλλον 5%.Υπάρχει δηλαδή μία άνοδος 2 ποσοστιαίων μονάδων σε κάθε κατηγορία σε σύγκριση με τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια.

Στη ρύθμιση αναφέρεται ακόμη ότι στην περίπτωση που το συνολικό ετήσιο εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα μιας επιχείρησης είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο των πενήντα χιλιάδων (50.000) δολαρίων ΗΠΑ, η εισφορά θα υπολογιστεί για πενήντα χιλιάδες (50.000) δολάρια ΗΠΑ, μετατρεπόμενου σε ευρώ του ποσού των 50.000 δολαρίων ΗΠΑ.

Η διά του παρόντος άρθρου προβλεπόμενη εισφορά δεν επιβάλλεται σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες που έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα δυνάμει του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και ασχολούνται με τη διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, καθώς και με τις λοιπές εργασίες που προβλέπονται από την εγκριτική πράξη εγκατάστασής τους, διευκρινίζεται στον νόμο.

Η εισφορά στους ναυλομεσίτες έχει μία έντονη προϊστορία, καθώς ξεκίνησε όταν θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 4111/2013 να είναι 10%, 8% και 6% για τις ίδιες προαναφερόμενες κατηγορίες ποσών.

Ωστόσο οι ναυλομεσίτες αντέδρασαν έντονα. Τελικά έπειτα από διαπραγματεύσεις και δεδομένου ότι και οι εκπρόσωποι των εταιρειών αυτών δέχθηκαν να συνεισφέρουν οικονομικά για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα μας, τα ποσοστά μειώθηκαν με τον νόμο 4113/2013 στα ισχύοντα (5%,4% και 3%). Τώρα με τον νέο νόμο τα ποσοστά αυξάνονται και πάλι και επεκτείνεται η χρονική διάρκεια ισχύος της εισφοράς.

πηγή: www.naftemporiki.gr

Ανασφάλιστα Οχήματα!

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για το πρόβλημα της κυκλοφορίας των ανασφάλιστων οχημάτων, τη διαδικασία εντοπισμού τους και τις πρωτοβουλίες της Πολιτείας και της ασφαλιστικής αγοράς για την αντιμετώπισή του.

Το θέμα ανέπτυξαν η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κυρία Κατερίνα Σαββαίδου, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος κύριος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου και ο Πρόεδρος του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων κύριος Δημήτρης Ζορμπάς.

Η κυρία Σαββαίδου αναφέρθηκε στη σοβαρότητα του κοινωνικού προβλήματος ,τη βλάβη δηλαδή, που υφίστανται αθώοι πολίτες αλλά και η οικονομία από το φαινόμενο της κυκλοφορίας σημαντικού αριθμού ανασφάλιστων οχημάτων στη χώρα μας.

Η ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου οδήγησε τη Πολιτεία στη θέσπιση με νόμο της διαδικασίας ηλεκτρονικού ελέγχου της κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων κατά τα πρότυπα πολλών ευρωπαϊκών κρατών.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα ανασφάλιστα οχήματα θα εντοπίζονται, μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης:

α) των αρχείων των κυκλοφορούντων οχημάτων που διαθέτει η Πολιτεία και

β) των ασφαλισμένων οχημάτων όπως καταγράφονται στο Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων.

Έχοντας ξεπεράσει τις τεχνικές δυσκολίες η ρύθμισή αυτή βρίσκεται πλέον σε στάδιο εφαρμογής. Έτσι κρίθηκε σημαντική η ενημέρωση του κοινού, καθώς σκοπός της ρύθμισης είναι η προστασία και η αφύπνιση του κοινωνικού συνόλου και όχι ο αιφνιδιασμός του πολίτη.

Ο κύριος Σαρρηγεωργίου αναφέρθηκε στη σημασία της ουσιαστικής ενημέρωσης της κοινωνίας για τον κοινωνικό χαρακτήρα της υποχρεωτικής ασφάλισης ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων η οποία συνίσταται στην προστασία και αποκατάσταση των θυμάτων από αυτοκινητικά ατυχήματα.

Παράλληλα, τόνισε την εισροή σημαντικών εσόδων στα ταμεία του κράτους που προκύπτουν από τον φόρο υπέρ του Δημοσίου επί των ασφαλίστρων αλλά και από την φορολόγηση των κερδών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η πάταξη του φαινομένου κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των κρατικών εσόδων έως €100 εκατομμύρια το χρόνο.

Σημείωσε ότι από τα ανασφάλιστα οχήματα επιβαρύνεται οικονομικά και το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων και μέσω αυτού το σύνολο των νομοταγών και συνετών ασφαλισμένων πολιτών, οι οποίοι μέσα σε συνθήκες κρίσης καταβάλλουν κανονικά τα ασφάλιστρά τους.

Τέλος ανέφερε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, σήμερα κυκλοφορούν περίπου 1.000.000 ανασφάλιστα οχήματα στους ελληνικούς δρόμους.

πηγή: www.eaee.gr

 

Αστική Ευθύνη Λογιστών-Φοροτεχνικών

Η αστική ευθύνη λογιστών-φοροτεχνικών κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στις προτιμήσεις των επαγγελματιών του κλάδου, και απασχολεί σοβαρά πλέον τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) σε συνεργασία με έγκριτες ασφαλιστικές εταιρίες, έχει εξασφαλίσει τη δυνατότητα σε όλους τους λογιστές – φοροτεχνικούς, να ασφαλιστούν έναντι αστικής ευθύνης, σε προνομιακές τιμές και με ειδικούς όρους.

Καλυφθείτε άμεσα για πρόστιμα από λάθη ή παραλείψεις, ακόμη και αναδρομικά για δηλώσεις παρελθόντων ετών!
Υψηλό ετήσιο όριο κάλυψης για πρόστιμα μέχρι €1.200.000 

Ενδεικτικά, η Επαγγελματική Αστική σας Ευθύνη σας καλύπτει τα εξής:

 • Απόκρουση
 • Τις αποζημιώσεις για αξιώσεις τρίτων
 • Tις αποζημιώσεις για απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας δυσφήμισης ή συκοφαντίας
 • Δυνατότητα εξώδικου διακανονισμού. Προστατεύεται η φήμη του επαγγελματία και εξοικονομείται χρόνος
 • τα έξοδα υπεράσπισης και ερευνών
 • τα έξοδα παρουσίας ενώπιον δικαστηρίων
 • Προσβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • την απώλεια εγγράφων
 • την απάτη / απιστία, την οικονομική ζημιά δηλαδή του ασφαλισμένου συνεπεία απάτης που θα τελέσει υπάλληλος του
 • Υπερασφάλιση
  Η ασφάλιση καλύπτει και τα έξοδα υπεράσπισης μέχρι του ορίου ευθύνης και ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας
 • Πολύ χαμηλή απαλλαγή
 • Εκτεταμένη περίοδος γνωστοποίησης των απαιτήσεων
 • Δυνατότητα αναδρομικότητας της κάλυψης των  πράξεων που συνέβησαν πριν την έναρξη της ασφάλισης

Και όλα αυτά, με απλούστατες διαδικασίες ασφάλισης και ιδιαίτερα χαμηλό κόστος!!!

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε το σύνδεσμο