Είναι Ασφαλισμένο το όχημά σας?

Εισάγοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και τον ΑΦΜ του, κάθε πολίτης μπορεί να ελέγξει αν το όχημά του περιλαμβάνεται ή όχι στη λίστα των ασφαλισμένων οχημάτων του Κέντρου Πληροφοριών.

Σκοπός του κέντρου πληροφοριών είναι να παρέχει πληροφόρηση:
■ στους ζημιωθέντες που διαμένουν στην Ελλάδα ώστε να διευκολύνονται στην απαίτηση αποζημίωσης για υλικές ζηµιές ή σωµατικές βλάβες από τροχαίο ατύχημα που συνέβη εκτός Ελλάδος, στα πλαίσια της 4ης οδηγίας αυτοκινήτων.
■ την ίδια υποχρέωση πληροφόρησης έχει το κέντρο πληροφοριών και για τους ζημιωθέντες που διαμένουν σε κράτος µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., εάν το ατύχημα συνέβη στην Ελλάδα ή προκλήθηκε σ’ αυτούς από όχημα µε Ελληνικές πινακίδες.
■ επίσης το κέντρο πληροφοριών μπορεί να δίνει πληροφορίες για οχήματα, που έχουν τόπο συνήθους στάθμευσης στην Ελλάδα και έχουν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα στην Ελλάδα, προκειμένου οι έχοντες έννομο συμφέρον ζημιωθέντες να διευκολύνονται για την απαίτηση της αποζημίωσης τους.

Τα κέντρα πληροφοριών των κρατών – µελών της Ε.Ε. συνεργάζονται μεταξύ τους για ανταλλαγή στοιχείων, συμφωνά µε τις αρχές της συμφωνίας συνεργασίας που έχουν συνάψει.

Η λίστα αυτή θα χρησιμοποιηθεί για τον ηλεκτρονικό εντοπισμό των ανασφαλίστων οχημάτων από την Πολιτεία.

Είναι Ασφαλισμένο το όχημά σας?
Ελέγξτε εδώ αν το όχημά σας είναι ασφαλισμένο, γράφοντας τον αριθμό κυκλοφορίας και το ΑΦΜ σας!

Συγκρίνετε εύκολα και γρήγορα την ασφαλιστική αγορά εδώ!

πηγή: www.hic.gr

 

Ευρωπαϊκή Πίστη

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. είναι μια πλήρης ασφαλιστική εταιρία που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις.

Έχει δημιουργήσει ειδικά σχεδιασμένα πρωτοποριακά και ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα, ενώ παράλληλα επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες.

Η Εταιρία, με στοιχεία Δεκεμβρίου 2015, διατηρεί ένα Δίκτυο Πωλήσεων 5.000 συνεργατών σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίοι εξυπηρετούν περισσότερα από 500.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια.

website: Ευρωπαϊκή Πίστη

Μελέτη κλάδου αυτοκινήτου 2014

Η ασφάλιση αυτοκινήτου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους δραστηριοποίησης της Ελληνική ασφαλιστική αγοράς όπου συμμετέχουν 29 επιχειρήσεις (2013: 31) με παραγωγή 1,23 δισ. € (2013: 1,44) και με συμμετοχή 31,2% στο σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων, ενώ οι καταβολές αποζημιώσεων εκτιμάται ότι ανήλθαν περίπου στο ύψος των 646 εκατ. € το 2014 (671 εκατ. € το 2013).

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Η μεγαλύτερη, σε όγκο ασφαλίστρων, κάλυψη των αυτοκινήτων είναι η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, της οποίας η παραγωγή μειώθηκε από το 1,20 δισ. € το 2013 στο 1,03 δισ. € το 2014 (-14,4%).

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία των ασφαλισμένων οχημάτων έτους 2014, η κατηγορία επιβατικά-ταξί αποτελεί το 72,3% του πλήθους οχημάτων και το πλήθος των ζημιών αντιστοιχεί στο 78,7% του συνόλου. Τα τροχαία ατυχήματα στα οποία περιλαμβάνονταν νεκροί και τραυματίες μειώθηκαν το 2014 έναντι του 2013 σε λιγότερα από 12 χιλιάδες. Επίσης, οι νεκροί μειώθηκαν από 874 το 2013 σε 793 το 2014 ενώ οι τραυματίες (βαριά και ελαφρά) μειώθηκαν επίσης. Οι κυριότερες αιτίες θανατηφόρων ατυχημάτων αποτελούν οι συγκρούσεις, οι εκτροπές και οι παρασύρσεις πεζών.

Κλοπές οχημάτων

Σχετικά με τις κλοπές τροχοφόρων, η Ελληνική Αστυνομία πληροφορεί ότι τελέστηκαν περί τις 25 χιλιάδες κλοπές και περίπου 703 απόπειρες. Από τα παραπάνω περιστατικά,
περίπου 8 χιλιάδες εξιχνιάστηκαν. Ο αριθμός των κλοπών είναι μειωμένος σε σχέση με το 2013, το ίδιο όμως ισχύει και για τις εξιχνιάσεις.


Στην Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, ο κλάδος αυτοκινήτου είναι επίσης πολύ σημαντικός. Κατείχε μερίδιο αγοράς 27% επί των ασφαλίσεων κατά Ζημιών ενώ η παραγωγή του μειώθηκε κατά 0,8% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες το 2013 και έφτασε τα 123,5 δισ. €.

Η ασφάλιση αυτοκινήτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς εργασιών για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι αυτή αντιπροσωπεύει το 59,2% της παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών στην Ελλάδα και το 27,4% της αντίστοιχης παραγωγής στην Ευρώπη.

Οι καλύψεις που μπορεί να προσφέρει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αναφέρονται είτε στην αστική ευθύνη έναντι τρίτων του οδηγού/κατόχου του οχήματος που είναι υποχρεωτική από το Νόμο, είτε στις ζημιές (ασφάλιση περιουσίας) του ίδιου του οχήματος (ζημιές από πρόσκρουση, φωτιά, κλοπή κ.α.) οπότε μιλάμε για προαιρετικές καλύψεις.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι αφ’ ενός μεν να δώσει μία γενική εικόνα για τον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων από πλευράς οικονομικών και στατιστικών στοιχείων τόσο
για την Ελληνική όσο και για την Ευρωπαϊκή αγορά, αφ’ ετέρου δε να παρουσιάσει ένα πλήθος στοιχείων συναφών με το αυτοκίνητο όπως τα τροχαία ατυχήματα, τους παθόντες
από αυτά, τις επικίνδυνες παραβάσεις κ.λ.π.
Για το λόγο αυτό περιλαμβάνονται στη μελέτη τα κάτωθι:

  1. Στο πρώτο κεφάλαιο καταγράφονται τα οικονομικά δεδομένα της ασφάλισης αυτοκινήτων τα οποία έχουν σχέση με την παραγωγή, τις αποζημιώσεις, τα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα των λογαριασμών εκμετάλλευσης της ασφάλισης της αστικής ευθύνης οχημάτων καθώς και τους αντίστοιχους δείκτες που προκύπτουν.
  2. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται σημαντικά στατιστικά στοιχεία για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων τόσο από την πλευρά της ασφάλισης όσο και για παρεμφερή
    θέματα όπως το πλήθος των κυκλοφορούντων οχημάτων, τα τροχαία ατυχήματα, τις κλοπές τροχοφόρων καθώς και την επιβάρυνση των αυτοκινήτων στο δείκτη τιμών καταναλωτή που καταρτίζει η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
  3. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία συνοπτική καταγραφή των σημαντικότερων μεγεθών της Ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς αυτοκινήτων έτσι όπως προκύπτουν από δημοσιεύσεις της Insurance Europe.
  4. Τέλος στα παραρτήματα υπάρχουν οι πίνακες αφενός των ελαχίστων ορίων ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων, αφετέρου δε των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων επί των ασφαλίστρων αυτοκινήτων.

Οι κλάδοι ασφάλισης στους οποίους αναφέρεται η παρούσα μελέτη, σύμφωνα με την κατάταξη του Ν.Δ. 400 / 1970 όπως ισχύει, είναι ο «3. Ασφάλιση Χερσαίων οχημάτων» και «10. Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων». Οι συναφείς κλάδοι «1. Ατυχημάτων», «17. Νομικής προστασίας» και «18. Βοήθειας», μέσω των οποίων ενδεχομένως παρέχονται επιπλέον καλύψεις σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν εξετάζονται στην παρούσα μελέτη.

Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

Μελέτη: Κλάδος ασφάλισης αυτοκινήτου για το 2014

Εντοπισμός ανασφάλιστων αυτοκινήτων

Ασφαλίστε το αυτοκίνητό σας εύκολα και γρήγορα και κερδίστε διπλά!!!

Click επάνω στη φωτογραφία!

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων
Αθήνα, 28.1.2016
Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1033
ΠΟΛ 1033/28.1.2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. – ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ KAI Β’ Β.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ Δ’
Θέμα: «Εντοπισμός ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 237/1986 (Α’ 110), όπως ισχύει, και ειδικότερα όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό έκτο του ν.4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α’ / 5.4.2013)
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α’), όπως ισχύει
3) Την αριθμ. Δ6Α 1117082 ΕΞ2013/23.7.2013 (ΦΕΚ Β’ 1779) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθέσιμων πόρων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1131977 ΕΞ2013/26.8.2013 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2191)
4) Την ΠΟΛ.1163/3.7.2013 «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει
5) Την υπ’ αριθμ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ Β’ 2144) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη»
6) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. (εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) ορίζεται ως η αρμόδια υπηρεσία με επιμέλεια της οποίας πραγματοποιείται ο εντοπισμός των τυχόν ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και επιδιώκεται η συμμόρφωση των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και ποινών της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και των ποινικών κυρώσεων του άρθρου 12 του Π.Δ. 237/1986, από τις Αστυνομικές Αρχές.

Άρθρο 1
Διασταύρωση αρχείων Η Δ.ΗΛΕ.Δ. για το σκοπό αυτό αναλαμβάνει την επεξεργασία, τη ζεύξη και τη διασταύρωση των αρχείων που τηρούνται ηλεκτρονικά στις κατά λόγο αρμοδιότητας βάσεις δεδομένων των παρακάτω υπηρεσιών:
α) του αρχείου της Γ.Γ.Δ.Ε. όπως αυτό ενημερώνεται με τις μεταβολές και τις νέες άδειες κυκλοφορίας που εκδίδονται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων καθώς και με τις μεταβολές (όπως ακινησίες) των κατά τόπους Δ.Ο.Υ.
β) του αρχείου του Κέντρου Πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 27β του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ Α’ 110) όπως ισχύει, και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α’ 128) αποτελεί υπηρεσιακή μονάδα του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων (εφεξής Κέντρο Πληροφοριών), για τα αυτοκίνητα οχήματα που είναι ασφαλισμένα
γ) των αρχείων οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Υπουργείου που νομιμοποιείται σύμφωνα με την νομοθεσία να εκδίδει άδεια κυκλοφορίας οχημάτων, στα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των οχημάτων αυτών. Το Κέντρο Πληροφοριών και οι δημόσιες υπηρεσίες ή Υπουργεία υποχρεούνται να θέτουν, σε διαρκή βάση, στη διάθεση της Δ.ΗΛΕ.Δ. τα παραπάνω αρχεία και στοιχεία τους, όταν αυτό απαιτηθεί, προκειμένου να διενεργείται, με ηλεκτρονικό τρόπο, ο έλεγχος και εντοπισμός των αυτοκίνητων οχημάτων για τα οποία δεν υφίσταται η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη (εντοπισμός ανασφάλιστων οχημάτων).

Άρθρο 2
Διαδικασία εντοπισμού ανασφάλιστων οχημάτων Το Κέντρο Πληροφοριών, αποστέλλει αρχείο ασφαλισμένων οχημάτων, μετά από αίτημα της Δ.ΗΛΕ.Δ., για συγκεκριμένη ημερομηνία. Η Δ.ΗΛΕ.Δ. με βάση τα διαθέσιμα και τηρούμενα στη Γ.Γ.Δ.Ε. ηλεκτρονικά αρχεία και το αρχείο του Κέντρου Πληροφοριών, εντοπίζει με διασταύρωση τα οχήματα που ήταν σε κυκλοφορία την εν λόγω ημερομηνία και παράγει αρχείο πιθανών ανασφάλιστων οχημάτων. Η Δ.ΗΛΕ.Δ. αποστέλλει ειδοποιητήρια επιστολή στους ιδιοκτήτες των πιθανώς ανασφάλιστων οχημάτων, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε στην τελευταία δηλωθείσα από αυτούς, στη φορολογική διοίκηση, ταχυδρομική διεύθυνση, με την οποία τους ειδοποιεί, να προβούν άμεσα, στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος τους. Με την ίδια επιστολή ενημερώνονται για τη διαδικασία που απαιτείται να ακολουθηθεί προκειμένου το όχημα να εξαιρεθεί από το αρχείο των πιθανών ανασφάλιστων οχημάτων, όπως σε περίπτωση που έχει τηρηθεί η υποχρέωση ασφάλισης του οχήματος, υπάρχει απαλλαγή της υποχρέωσης ασφάλισής του σύμφωνα με το νόμο, μπορεί να τεκμηριωθεί η ακινησία του, διαπιστωθεί λάθος στα στοιχεία ασφάλισης ή κυκλοφορίας του. Επιπρόσθετα, οι πιστοποιημένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet χρήστες ενημερώνονται με την ανάρτηση της ίδιας επιστολής στο λογαριασμό τους.

Άρθρο 3
Ενέργειες ιδιοκτήτη οχήματος Ο ιδιοκτήτης οχήματος, ο οποίος λαμβάνει ειδοποιητήρια επιστολή, προβαίνει στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος του προσκομίζοντας σε ασφαλιστική επιχείρηση το ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και προαιρετικά την ειδοποιητήρια επιστολή. Ο ιδιοκτήτης που δεν υποχρεούται να προβεί σε ασφάλιση του οχήματός του για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, όπως σε περίπτωση που έχει τηρηθεί η υποχρέωση ασφάλισης του οχήματός του ή υπάρχει σύμφωνα με το νόμο απαλλαγή υποχρέωσης από την ασφάλισή του ή μπορεί να τεκμηριωθεί η ακινησία του ή έχει διαπιστωθεί λάθος στα στοιχεία ασφάλισης ή κυκλοφορίας του, απευθύνεται στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Ασφαλιστική Επιχείρηση, Αστυνομία) προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας τους ενέργειες για την ενημέρωση των δεδομένων τους και την εν συνεχεία ενημέρωση της Δ.ΗΛΕ.Δ. – από τις ανωτέρω υπηρεσίες – για τον αποχαρακτηρισμό του οχήματος ως ανασφάλιστου.

Άρθρο 4
Ενέργειες ασφαλιστικής επιχείρησης οχήματος.
Κατά την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου η ασφαλιστική επιχείρηση εξετάζει μέσω υπηρεσίας που παρέχεται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. εάν το όχημα που πρόκειται να ασφαλιστεί έχει εντοπισθεί ως ανασφάλιστο από την ανωτέρω διαδικασία προκειμένου να απαιτήσει το ηλεκτρονικό παράβολο του άρθρου 3 της παρούσας.

Η διαδικασία δέσμευσης του ηλεκτρονικού παραβόλου διενεργείται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο. με αριθμό ΠΟΛ.1163/3.7.2013, όπως ισχύει. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώνει εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών τη Δ.ΗΛΕ.Δ. προκειμένου να προβαίνει άμεσα στη δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου που χρησιμοποιήθηκε.

Άρθρο 5
Έλεγχος συμμόρφωσης Η Δ.ΗΛΕ.Δ. σε τακτά διαστήματα, δύναται να ανταλλάσσει ή να αναζητά στοιχεία από το Κέντρο Πληροφοριών, είτε μαζικά με τη μορφή αρχείου είτε μέσω υπηρεσίας (web-service) σχετικά με την κατάσταση οχημάτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ανασφάλιστα και να λαμβάνει ενδεικτικά και κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω κατά περίπτωση πληροφορίες.
Α. Σε περίπτωση ασφάλισης του οχήματος: – αριθμό πρωτοκόλλου ειδοποιητήριας επιστολής, – την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης, – την ασφαλιστική επιχείρηση, – το μοναδικό αριθμό του ηλεκτρονικού παραβόλου.
Β. Σε περίπτωση μη ορθού χαρακτηρισμού ως ανασφάλιστο: – αριθμό πρωτοκόλλου ειδοποιητήριας επιστολής, – την αιτία μη ορθής εικόνας (όπως μη αποστολή του οχήματος από την ασφαλιστική επιχείρηση στο Κέντρο Πληροφοριών), – τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου σε περίπτωση που υφίσταται.

Άρθρο 6
Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης Σε περίπτωση μη εμφάνισης και μη συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη του οχήματος με τα οριζόμενα στην παρούσα, η Δ.ΗΛΕ.Δ. σε εύλογο χρόνο και όχι πέραν διμήνου από τη διενέργεια της διασταύρωσης για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων, σε συγκεκριμένη ημερομηνία, αποστέλλει τα στοιχεία του οχήματος για το όποιο δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη και του ιδιοκτήτη του στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, για την σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 237/1986. Σε περίπτωση επιβολής του χρηματικού προστίμου που προβλέπεται στο εδάφιο β της παρ 4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 237/1986, όπως ισχύει, μετά από διαπιστωθείσα παράβαση Αστυνομικής Αρχής κατά την κυκλοφορία ανασφάλιστου οχήματος, δεν απαιτείται κατά την ασφάλιση του οχήματος αυτού και η πληρωμή του παραβόλου των 250,00 ευρώ.

Άρθρο 7
Χρόνος διασταύρωσης Η Δ.ΗΛΕ.Δ. εκτελεί την περιγραφόμενη στην παρούσα διαδικασία, τουλάχιστον 2 φορές ετησίως.

Άρθρο 8
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ακριβές Αντίγραφο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

LAGONDA 3.0, 1953-1958 by ΦΙΛΗΣGlass®

Η ΦΙΛΗΣGlass®, με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο του κρυστάλλου οχημάτων αλλά και την αγάπη της στο αυτοκίνητο, επιλέγουν αυτό το μήνα να σας παρουσιάσουν τη  LAGONDA 3.0, χρονολογίας 1953-1958.

Η μεταπολεμική Αγγλία αναπτυσσόταν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η δεκαετία του 1950 ήταν αυτή, κατά την οποία όσοι είχαν χρήματα αναζητούσαν ένα sport αυτοκίνητο. Η Lagonda των 3-λίτρων ήταν αυτό.
Παρήχθη από την Aston Martin- Lagonda από το 1953 έως το 1958 και ήταν το δεύτερο μοντέλο της Lagonda κάτω από την ιδιοκτησία του David Brown. Ο κινητήρας των 3000 κ.εκ. ήταν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του μοντέλου. Η χειροποίητη κατασκευή, η πολυτέλεια στο εσωτερικό, η άνεση και η πολύ καλή οδική συμπεριφορά (λόγω της ανεξάρτητης ανάρτησης) ήταν τα συστατικά στη συνταγή της επιτυχίας. Όπως διαβάσατε παραπάνω ήταν και ο εξακύλινδρος κινητήρας των 3000 κ.εκ. με απόδοση 140 ίππων, που έδινε ξεχωριστή αίσθηση και ο οποίος ήταν δημιουργία του Walter Owen Bentley.

Ο κινητήρας αυτός, λόγω υψηλής απόδοσης είχε μεγάλη ζήτηση για αυτοκίνητα της εποχής που έτρεχαν σε αγώνες. Συνάμα όμως είχε και μεγάλη κατανάλωση καυσίμου. Αποτέλεσμα ήταν, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες Lagonda να αντικαθιστούν τον κινητήρα με άλλο, οικονομικότερο ως προς την κατανάλωση (συνήθως Jaguar) και να πουλούν τον κινητήρα της Aston Martin σε πολύ καλή τιμή. Έτσι, σήμερα σώζονται ελάχιστα αυτοκίνητα που φορούν τον κανονικό τους κινητήρα και φυσικά αυτά τα σπάνια οχήματα έχουν και την υψηλότερη αξία για τους συλλέκτες.

Η τρίλιτρη Lagonda ήταν διαθέσιμη ως 4-θέσιο 2-πόρτο coupé, (κατασκευαζόταν στη θυγατρική εταιρία του David Brown την Tickford), ως sedan (τετράθυρο) αλλά και ως ανοιχτή. Τα cabriolet αυτοκίνητα ήταν αρχικά προϊόν του οίκου Carosserie Graber από την Ελβετία. Η συνεργασία σταμάτησε γρήγορα αφού το πρόβλημα συνεννόησης και μετρικών συστημάτων αποδείχθηκε μεγάλο και σχεδόν καταστροφικό.

Η μετατροπή από ίντσες σε εκατοστά δεν έγινε ποτέ και τα πλευρικά κρύσταλλα δεν εφάρμοσαν σωστά στην κουκούλα, με αποτέλεσμα η Lagonda να προσθέσει ένα φιλέτο χρωμίου γύρω από τα τζάμια και την πάνινη οροφή.
Ψάχνοντας για ατέλειες οι Βρετανοί ανακάλυψαν και πρόβλημα (πάλι μετρικό) με το παρμπρίζ. Ήταν πιο κάτω από το σημείο όπου έκλεινε η κουκούλα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ανέβει λίγο παραπάνω.

Όλα λύθηκαν με τη συνεργασία της εταιρίας κρυστάλλων Pilkington αλλά και των τεχνικών συναρμολόγησης στην Tickford. Φυσικά τα πρώτα προβληματικά μοντέλα είναι και τα πιο πολύτιμα για τους συλλέκτες.
Η 3λιτρη Lagonda είχε ένα ξεχωριστό σταυροειδές ενισχυμένο πλαίσιο και η ανάρτηση ήταν ανεξάρτητη, κάτι ασυνήθιστο για ένα αυτοκίνητο της εποχής του. Το εσωτερικό ήταν πολυτελές, με γυαλισμένο ξύλο καρυδιάς για το ταμπλό και δερμάτινες επενδύσεις θυρών και καθισμάτων. Το καλοριφέρ, το ραδιόφωνο και οι ενσωματωμένοι υδραυλικοί γρύλοι για κάθε τροχό ήταν στον στάνταρ εξοπλισμό, όπως και η διχρωμία στο αμάξωμα.

Το αυτοκίνητο ήταν από τα πιο ακριβά και συνολικά πωλήθηκαν μόλις 270 (και από τους τρεις τύπους αμαξώματος).
Η Lagonda Rapide του 1961 ήταν μια τελευταία προσπάθεια να αναβιώσει το όνομα Lagonda ως πολυτελές sedan και GT από τα αυτοκίνητα Aston Martin.

Τα 15 λεπτά δημοσιότητας
Η ταινία του Gerald Thomas «The Vicious Circle» (Θρίλερ του 1957) έχει ως πρωταγωνίστρια την 3λιτρη Lagonda με οδηγό της τον ήρωα του φιλμ John Mills (Dr. Howard Latimer).

 

 

πηγή: ΦΙΛΗΣGlass®

 

FIAT 500 του 1968 από την ΦΙΛΗΣGlass®

Η ΦΙΛΗΣGlass®, με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο του κρυστάλλου οχημάτων αλλά και την αγάπη της στο αυτοκίνητο, επιλέγουν αυτό το μήνα να σας παρουσιάσουν το  FIAT 500 του 1968:

Είναι το αυτοκίνητο που αντιπροσωπεύει την Ιταλία, τον ιταλικό λαό και την προσπάθειά του να ξεφύγει από μια πολύ ταραγμένη περίοδο στην ιστορία του. Ένα ταπεινό αλλά κομψό όχημα, που εκφράζει πραγματικά την ιταλική κουλτούρα και έγινα συνώνυμο με το στυλ της Dolce Vita. Το 500σαράκι έκανε την αρχή και τα προϊόντα της Fiat αναπτύχθηκαν για να κατακτήσουν όλο τον κόσμο. Το μικρό Fiat έγινε ένα σύμβολο του καθεστώτος, που αντιπροσώπευε την κομψή, εργατική τάξη της αυτοκίνησης.
Το Fiat Nuova 500, περισσότερο γνωστό ως «500ράκι» στην Ελλάδα, παρουσιάστηκε το 1957 και παρέμεινε στην παραγωγή για 18 ολόκληρα χρόνια, καταφέρνοντας -εκτός από εκατομμύρια αγοραστών- να κερδίσει και μια σπουδαία θέση στην ιστορία της αυτοκίνησης.
Η αρχή είχε γίνει το 1955 με το Fiat 600, ένα αυτοκίνητο που γνώρισε αμέσως τεράστια εμπορική επιτυχία, επωφελούμενο από τη διάχυτη αισιοδοξία που επικρατούσε σε ολόκληρη την Ευρώπη που έδειχνε να αφήνει, πια, οριστικά πίσω της το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η απήχηση του «600» στην αγορά οδήγησε τον Vittorio Valletta να αναθέσει στον Dante Giacosa, τον κορυφαίο σχεδιαστή μικρών αυτοκινήτων στην ιστορία της μηχανολογίας, τη δημιουργία ενός ακόμη αυτοκινήτου για το ευρύ κοινό.
Το μοντέλο αυτό ονομάστηκε Nuova (νέο) 500 και προσανατολίζονταν ξεκάθαρα για κίνηση μέσα στην πόλη, με σκοπό να αντικαταστήσει τις μοτοσυκλέτες με το καλάθι για τις οικογένειες της Ιταλίας.
Ο Giacosa, άνθρωπος που βρίσκεται πίσω και από ορισμένες άλλες κορυφαίες δημιουργίες, όπως το Topolino και το 128, προβληματίστηκε αρκετά για τη διάταξη του κινητήρα που θα φορούσε το νέο μικρό της Fiat. Τελικά κατέληξε (με γνώμονα το χαμηλό κόστος και την αξιοπιστία) στο αερόψυκτο μοτέρ των 479 κ.εκ με ισχύ 13 ίππους. Το Nuova 500 είχε 4τάχυτο σασμάν και υδραυλικά φρένα, ανεξάρτητη εμπρός και πίσω ανάρτηση. Οι πόρτες άνοιγαν προς τα πίσω ενώ τα κρύσταλλα στις πόρτες ήταν σταθερά και άνοιγαν μόνο τα φινιστρίνια. Η οροφή ήταν η μισή υφασμάτινη και η άλλη μισή μεταλλική με μικρό πίσω κρύσταλλο.
Παρά τις προσπάθειες του Dante Giacosa, όμως, το κοινό που αντίκρισε το Nuova 500 την 1η Ιουλίου του 1957, το αντιμετώπισε με επιφυλακτικότητα. Κι αυτό γιατί οι υποψήφιοι αγοραστές του αδυνατούσαν να πιστέψουν ότι ένα διθέσιο -αρχικά- αυτοκίνητο (γιατί το πίσω κάθισμα ήταν αρχικά πάγκος) με μήκος μόλις τριών μέτρων (2.97μέτρα), τόσο αδύναμο κινητήρα και «σπαρτιάτικη» αισθητική θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες τους για μετακίνηση.

Το Νοέμβριο του 1957, παρουσιάστηκαν στο Σαλόνι του Τορίνο δύο νέες εκδόσεις, η N Economica και η N Normale. Ο κινητήρας έχει 15 ίππους, ο εξοπλισμός και το φινίρισμα αναβαθμίστηκαν και τα πλαϊνά παράθυρα άνοιγαν κανονικά.
Με τις δύο αυτές νέες εκδόσεις ξεκινά η επιτυχημένη πορεία του 500, η οποία συνεχίστηκε και την επόμενη δεκαετία με τις εκδόσεις D και F. To ιταλικό μικρό κερδίζει το κοινό του με τις πωλήσεις του να σημειώνουν σταθερά ανοδική πορεία, φτάνοντας στην κορύφωσή τους περί το 1970, με νούμερα περίπου 20πλάσια των πωλήσεων που σημείωσε το 1957 και το 1958!
Το μοντέλο της παρουσίασής μας είναι αυτό του 1968 είναι η προτελευταία σειρά μοντέλων για το 500. Εξωτερικά η κύρια προσθήκη ήταν το προστατευτικό στον εμπρός και πίσω προφυλακτήρα για τις μικροσυγκρούσεις.
Στο εσωτερικό η εικόνα ήταν πλήρως αναβαθμισμένη. Το ταμπλό ήταν εντελώς νέο, με το μέταλλο να δίνει τη θέση του στο μαύρο πλαστικό και τον πίνακα οργάνων να αντικαθίσταται από νέο με δείκτη βενζίνης διαθέσιμο για πρώτη φορά σε ένα 500. Επιπλέον, τοποθετήθηκε μοκέτα στο δάπεδο και απομίμηση δέρματος στα καθίσματα, αλλάζοντας ριζικά την εικόνα του σαλονιού. Τέλος, οι πόρτες απέκτησαν θήκες για τοποθέτηση μικροαντικειμένων.

Την χρονική περίοδο που το Fiat 500 ήταν σε παραγωγή, απαγορευόταν η πώληση του ή η εισαγωγή του στο Ηνωμ. Βασίλειο γιατί θεωρήθηκε από του βρετανούς ότι θα στεκόταν εμπόδιο στις πωλήσεις του (δικού τους) μικρού Austin Mini. Αποτέλεσμα είναι ακόμη και σήμερα να διασώζονται πολύ λίγα Fiat 500 στην Μεγάλη Βρετανία.

Τα 15 λεπτά δημοσιότητας
Στο Internet Movie Data Base υπάρχουν 69 σελίδες με ταινίες όπου το 500σαράκι πρωταγωνιστεί ή κάνει κάποιο πέρασμα εμείς ξεχωρίσαμε τον χαρακτήρα Luigi με τα τεράστια μάτια στο παρμπρίζ.
Ο Luigi στην ταινία Cars (ένα Fiat 500 του 1969) είναι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ελαστικών Luigi’s Casa Della Tires στη μυθική πόλη του Radiator Springs. Ο Luigi είναι φυσικά fun της Ferrari. Η καλύτερη στιγμή του είναι όταν στο μαγαζί του εμφανίζεται ο Michael Schumacher.

πηγή: www.filisglass.com

Ανασφάλιστα Οχήματα!

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για το πρόβλημα της κυκλοφορίας των ανασφάλιστων οχημάτων, τη διαδικασία εντοπισμού τους και τις πρωτοβουλίες της Πολιτείας και της ασφαλιστικής αγοράς για την αντιμετώπισή του.

Το θέμα ανέπτυξαν η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κυρία Κατερίνα Σαββαίδου, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος κύριος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου και ο Πρόεδρος του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων κύριος Δημήτρης Ζορμπάς.

Η κυρία Σαββαίδου αναφέρθηκε στη σοβαρότητα του κοινωνικού προβλήματος ,τη βλάβη δηλαδή, που υφίστανται αθώοι πολίτες αλλά και η οικονομία από το φαινόμενο της κυκλοφορίας σημαντικού αριθμού ανασφάλιστων οχημάτων στη χώρα μας.

Η ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου οδήγησε τη Πολιτεία στη θέσπιση με νόμο της διαδικασίας ηλεκτρονικού ελέγχου της κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων κατά τα πρότυπα πολλών ευρωπαϊκών κρατών.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα ανασφάλιστα οχήματα θα εντοπίζονται, μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης:

α) των αρχείων των κυκλοφορούντων οχημάτων που διαθέτει η Πολιτεία και

β) των ασφαλισμένων οχημάτων όπως καταγράφονται στο Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων.

Έχοντας ξεπεράσει τις τεχνικές δυσκολίες η ρύθμισή αυτή βρίσκεται πλέον σε στάδιο εφαρμογής. Έτσι κρίθηκε σημαντική η ενημέρωση του κοινού, καθώς σκοπός της ρύθμισης είναι η προστασία και η αφύπνιση του κοινωνικού συνόλου και όχι ο αιφνιδιασμός του πολίτη.

Ο κύριος Σαρρηγεωργίου αναφέρθηκε στη σημασία της ουσιαστικής ενημέρωσης της κοινωνίας για τον κοινωνικό χαρακτήρα της υποχρεωτικής ασφάλισης ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων η οποία συνίσταται στην προστασία και αποκατάσταση των θυμάτων από αυτοκινητικά ατυχήματα.

Παράλληλα, τόνισε την εισροή σημαντικών εσόδων στα ταμεία του κράτους που προκύπτουν από τον φόρο υπέρ του Δημοσίου επί των ασφαλίστρων αλλά και από την φορολόγηση των κερδών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η πάταξη του φαινομένου κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των κρατικών εσόδων έως €100 εκατομμύρια το χρόνο.

Σημείωσε ότι από τα ανασφάλιστα οχήματα επιβαρύνεται οικονομικά και το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων και μέσω αυτού το σύνολο των νομοταγών και συνετών ασφαλισμένων πολιτών, οι οποίοι μέσα σε συνθήκες κρίσης καταβάλλουν κανονικά τα ασφάλιστρά τους.

Τέλος ανέφερε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, σήμερα κυκλοφορούν περίπου 1.000.000 ανασφάλιστα οχήματα στους ελληνικούς δρόμους.

πηγή: www.eaee.gr