Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2015

Το πλήθος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2015 και ανταποκρίθηκαν στο σχετικό ερωτηματολόγιο για την παρούσα μελέτη ήταν 57. Οι παραπάνω επιχειρήσεις είχαν συγκεντρώσει παραγωγή της τάξης του 95,8% σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2014.

Αναλυτικότερα, στις ασφαλίσεις Ζωής είχαν μερίδιο αγοράς 97,4% και στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών 94,4%. Συνολικά, η καταγεγραμμένη από την έρευνα παραγωγή ασφαλίστρων των ανωτέρω ασφαλιστικών επιχειρήσεων για το 2015 έφτασε περίπου τα 3,6 δισ. € και αναλύεται σε 49,0% στις ασφαλίσεις Ζωής και 51,0% στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Παρά την μεγάλη αύξηση που επέδειξαν οι ασφαλίσεις Ζωής κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο ρυθμός τους έφθινε και κατέληξαν να μειωθούν σε σχέση με το 2014. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η σωρευτική αύξηση του πρώτου εξαμήνου του 2015 για τις ασφαλίσεις Ζωής ήταν +15%, η αντίστοιχη σωρευτική μείωση του δευτέρου εξαμήνου ανήλθε στο -21,1%. Κατά αντίστοιχο τρόπο, η σωρευτική αύξηση του πρώτου εξαμήνου του 2015 για το σύνολο των ασφαλίσεων (Ζωής και Ζημιών) ήταν +1,8% και η αντίστοιχη σωρευτική μείωση του δευτέρου εξαμήνου ανήλθε στο -13,7%.

Αντιθέτως, οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών, οι οποίες μειώνονταν σε όγκο σε όλη την διάρκεια του έτους, σταδιακά περιόρισαν τον ρυθμό των απωλειών τους. Τον μήνα Δεκέμβριο του 2015, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται νέα μείωση στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων Ζωής (-7,0%), οφειλόμενη κυρίως στην μείωση της παραγωγής του κλάδου ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής που συνδέονται με επενδύσεις (-50,6%). Επίσης, τον ίδιο μήνα οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών μειώθηκαν (-2,9%), γεγονός οφειλόμενο στην αρνητική πορεία σχεδόν όλων των κλάδων, ιδίως των 10 (19) Αστικής ευθύνης οχημάτων (-6,5%) και 8 (17) Πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως (-6,3%). Βέβαια υπήρξαν κλάδοι ασφάλισης οι οποίοι τον Δεκέμβριο κατέγραψαν αύξηση, όπως: 13 (22) Γενική αστική ευθύνη (+20,2%), 14 (23) Πιστώσεις (+23,3%) και 18 (27) Βοήθεια (+20,4%).

 

Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

Δείτε: Ολόκληρη η Μελέτη Παραγωγής Ασφαλίστρων Δωδεκαμήνου 2015