Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών και Συναφών Επαγγελμάτων (Φυσικοθεραπευτές/ Μαίες/ Νοσηλευτές)

Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών / οδοντιάτρου/ φυσικοθεραπευτή/ μαίας/ νοσηλευτή για σωματικές βλάβες ή θάνατο που θα προξενήσει σε τρίτους / ασθενείς του από πράξεις ή παραλείψεις του, συνεπεία ατυχήματος κατά τη διάρκεια της νόμιμης άσκησης των καθηκόντων του στα πλαίσια της ειδικότητάς του.

Με την παρούσα κάλυψη η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον Ασφαλισμένο τα ποσά που αυτός καθίσταται υπόχρεος, ως αστικώς υπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο, να καταβάλει, ως αποζημίωση σε τρίτο για οποιαδήποτε γραπτή απαίτηση τρίτου, ως νόμιμη αποζημίωση για σωματική βλάβη, θάνατο ή/ και υλική ζημιά (όπου αυτό καλύπτεται) συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης / ψυχικής οδύνης, που προέρχονται από καλυπτόμενο συμβάν, συνέβησαν κατά τη διάρκεια
του ασφαλιστηρίου και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Ασφαλισμένου οι οποίες σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας όπως αυτή ορίζεται από την ειδικότητά του.

Επιπλέον η Εταιρία θα αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο Ιατρό και για τα χρηματικά ποσά που αυτός νόμιμα καλείται να καταβάλει ως αποζημίωση για απαιτήσεις οφειλόμενες σε:

 • Σωματικές βλάβες ή θάνατο που θα προξενήσει ο Ασφαλισμένος κατά την παροχή πρώτων βοηθειών σε κατάσταση ανάγκης, πέραν της ειδικότητάς του.
 • Χρήση μηχανημάτων ακτινών για διαγνωστικούς λόγους.
 • Χρήση μηχανημάτων για διαθερμίες και ηλεκτροθεραπείες. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα επέκταση έχει ισχύ για ιατρούς και φυσικοθεραπευτές.
 • Πραγματοποίηση μικρών χειρουργικών επεμβάσεων σε εξωτερικά ιατρεία, έστω και αν η επαγγελματική δραστηριότητα που δηλώθηκε και αναφέρεται στο ασφαλιστήριο δεν προβλέπει την εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων.
 • Χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας.
 • Θεραπεία με ακτίνες (ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία η οποία πραγματοποιείται από γραμμικό επιταχυντή ή μηχάνημα κοβαλτίου και/ ή σωματιδιακή ακτινοβολία) στο πλαίσιο της ειδικότητας του ιατρού Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου και ιατρού Ακτινοδιαγνώστη.
 • Στην περίπτωση κατά την οποία ο ασφαλισμένος διατηρεί νόμιμο ιδιωτικό ιατρείο στο όνομά του και ασκεί και εκεί τα καθήκοντά του, η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές συνεπεία ατυχήματος που πιθανώς προξενηθεί σε τρίτους, με υπαιτιότητα του Ασφαλισμένου, από την κατοχή, χρήση και εν γένει λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων του ιατρείου του, μέχρι του ποσού των € 25.000 ανά περιστατικό και συνολικά κατ’ έτος, με απαλλαγή €150 σε κάθε υλική ζημιά.

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα επέκταση έχει ισχύ για ιατρούς, οδοντιάτρους και φυσικοθεραπευτές.

Τα Νομικά Έξοδα (π.χ. αμοιβές δικηγόρων, δικαστικά έξοδα, πραγματογνωμοσύνες) συμπεριλαμβάνονται στο όριο ευθύνης της Εταιρίας που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.

Στο όριο ευθύνης της Εταιρίας συμπεριλαμβάνονται επίσης δαπάνες νομικής στήριξης και δικαστικά έξοδα, μέχρι του ποσού των € 10.000 για την υπεράσπιση του ασφαλιζόμενου σε ποινικά δικαστήρια, απορρέουσα από καλυπτόμενο συμβάν της παρούσας Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών, για εξ αμελείας παραβάσεις.

Ειδικότητες που μπορούν να καλυφθούν με το πρόγραμμα Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών.

 • Αγγειοχειρουργική
 • Αιματολογία
 • Ακτινοδιαγνωστική
 • Ακτινοθεραπευτική – Ογκολογία
 • Αλλεργιολογία
 • Αναισθησιολογία
 • Γαστρεντερολογία
 • Γενική Ιατρική
 • Δερματολογία – Αφροδισιολογία
 • Ενδοκρινολογία
 • Ιατρική Βιοπαθολογία (Μικροβιολογία)
 • Ιατρική της Εργασίας
 • Καρδιολογία
 • Κοινωνική Ιατρική
 • Κυτταρολογία
 • Μαιευτική Γυναικολογία
 • Νευρολογία
 • Νευροχειρουργική
 • Νεφρολογία
 • Ορθοπεδική
 • Ουρολογία
 • Οφθαλμολογία
 • Παθολογία
 • Παθολογική Ανατομική
 • Παιδιατρική
 • Παιδοψυχιατρική
 • Πνευμονολογία – Φυματιολογία
 • Πυρηνική Ιατρική
 • Ρευματολογία
 • Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική
 • Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
 • Χειρουργική
 • Χειρουργική Θώρακος
 • Χειρουργική Παίδων
 • Ψυχιατρική
 • Ωτορινολαρυγγολογία
 • Συναφή επαγγέλματα που μπορούν να καλυφθούν με το παρόν πρόγραμμα Επαγγελματικής Ευθύνης
 • Φυσικοθεραπευτές
 • Μαίες
 • Νοσηλευτές

Δεν καλύπτονται

 • Ιατροδικαστές
 • Πλαστικοί χειρουργοί

Ασφαλισμένος / Συμβαλλόμενος:

Ο ίδιος ο ιατρός/ οδοντίατρος/ φυσικοθεραπευτής/ μαία/ νοσηλευτής. Επίσης μπορεί να εμφανιστεί ως συμβαλλόμενος, αποκλειστικά για την καταβολή των ασφαλίστρων, η εταιρία για την οποία εργάζεται.

Καθορισμός περιόδου αναγγελίας απαιτήσεων:

Η Εταιρία ευθύνεται για αποζημίωση ζημιών οι οποίες οφείλονται σε συμβάντα που συνέβησαν κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος συμβολαίου και για τα οποία συμβάντα ηγέρθη απαίτηση αποζημίωσης από τον Ασφαλισμένο κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος συμβολαίου (ασφάλιση τύπου “claims made”) με ημερομηνία αναδρομικής ισχύος την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης και
με περίοδο αργοπορημένης δήλωσης αξίωσης προς αποζημίωση 12 μηνών από της λήξεως της ασφάλισης.

Ως επέκταση της κάλυψης μπορεί να συμφωνηθεί περίοδος αργοπορημένης δήλωσης αξίωσης προς αποζημίωση 24 μήνες από τη λήξη της ασφάλισης, με επασφάλιστρο 20%.

Προϋποθέσεις κάλυψης Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

 • Για να εκδοθεί ασφαλιστήριο Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών ή συναφών επαγγελμάτων και να ισχύει η κάλυψη πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
 • Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας όπως ορίζεται στο ασφαλιστήριο να επιδεικνύει επιμέλεια/ μέριμνα σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης και πρότυπα αυτής και τους κανόνες και κανονισμούς των οικείων τοπικών επαγγελματικών φορέων/ συνδέσμων/ συλλόγων.
 • Ο ιατρός/ οδοντίατρος/ φυσικοθεραπευτής/ μαία/ νοσηλευτής να είναι κάτοχος των πτυχίων και αδειών που απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία για να ασκεί το επάγγελμά του.
 • Να υποβληθεί αίτηση ασφάλισης, πλήρως συμπληρωμένη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Ασφαλισμένο και να γίνει αποδεκτή από την Εταιρία.
 • Για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ιατρού: Ρητή αναφορά της αναγνωρισμένης από τον Ιατρικό Σύλλογο ειδικότητας του ιατρού.

Εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη απαιτήσεις/ αξιώσεις:

 • που εγείρονται από τον ίδιο τον Ασφαλισμένο, από μέλη της οικογενείας του, συγγενείς εξ αίματος έως και β’ βαθμού ή εξ αγχιστείας καθώς επίσης και συνοικούντες αυτού.
 • από βλάβη αισθητικής φύσης (η παρούσα εξαίρεση δύναται να αρθεί κατόπιν επικοινωνίας με την Εταιρία, με όρους και προϋποθέσεις που συμφωνούνται κατά περίπτωση).
 • για γενετικές βλάβες/ μεταλλάξεις οφειλόμενες σε ακτινοβολίες.
 • από μετάδοση μολυσματικών νόσων και ιών, AIDS, ανθρώπινους ιστούς, παράγωγα αίματος, μετάδοση του ιού HIV και των συνεπειών του.
 • που οφείλονται σε μη νόμιμες ή μη εγκεκριμένες από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ή αντίστοιχο φορέα για τα συναφή επαγγέλματα) επεμβάσεις – μεθόδους καθώς και σε συνταγογράφηση, παροχή, προώθηση, σύσταση και χρήση φαρμάκων, σκευασμάτων κλπ συναφών μη
  εγκεκριμένων από τον Ε.Ο.Φ.
 • για ευθύνη που απορρέει από τη χρήση, κατοχή και λειτουργία του επαγγελματικού χώρου που ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα ο Ασφαλισμένος (γενική αστική ευθύνη χώρου), εκτός εάν διατηρεί νόμιμο ιατρείο στο όνομά του και παρέχεται η σχετική κάλυψη.
 • που απορρέουν από συμβάσεις ή άλλες ειδικές συμφωνίες που υπερβαίνουν το σκοπό της ιατρικής ευθύνης.
 • από ποινική ή/και πειθαρχική ευθύνη κάθε φύσης.
 • για ευθύνη του Ασφαλισμένου που απορρέει από την ιδιότητά του ως ερευνητής ή/και χορηγός κλινικών μελετών.
 • που οφείλονται σε ή προκύπτουν από τη μη τήρηση και συμμόρφωση με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης και πρότυπα αυτής.
 • Ευθύνης του Νοσηλευτικού Ιδρύματος / Νοσοκομείου / Κλινικής / Διαγνωστικού Κέντρου / Εργαστηρίου
  που απορρέει από:(α) την παροχή ιατρικής αγωγής/ περίθαλψης και νοσηλείας σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς
  ασθενείς, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης που απορρέει από τις πράξεις / παραλείψεις
  ενός εκάστου εκ των ιατρών και του νοσηλευτικού και λοιπού μη νοσηλευτικού προσωπικού
  που απασχολούνται από το ή στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα, Νοσοκομείο, την Κλινική ή το
  Διαγνωστικό Κέντρο/ Εργαστήριο και(β) τη χρήση, κατοχή και λειτουργία κυρίως ιατρικών (π.χ. εργαστηρίων, χειρουργείων, θαλάμων
  νοσηλείας κ.λπ.) ή / και συμπληρωματικών (π.χ. βοηθητικοί χώροι, περίπτερα, κυλικεία κ.λπ.)
  χώρων και εγκαταστάσεων.

Τιμολόγιο Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες ανά ειδικότητα.

Κατηγορία 1η: Αναισθησιολογία, Μαιευτική Γυναικολογία. Από € 413 έως € 2.849

Κατηγορία 2η: Νευροχειρουργική, Ορθοπεδική, Χειρουργική, Χειρουργική Θώρακος, Χειρουργική Παίδων. Από € 373 έως €2.570

Kατηγορία 3η: Αγγειοχειρουργική, Ακτινοδιαγνωστική, Ακτινοθεραπευτική – Ογκολογία, Γαστρεντερολογία, Δερματολογία – Αφροδισιολογία, Ουρολογία, Οφθαλμολογία, Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, Ωτορινολαρυγγολογία. Από € 191 έως € 1.166

Κατηγορία 4η: Αιματολογία, Αλλεργιολογία, Γενική Ιατρική, Ενδοκρινολογία, Ιατρική της Εργασίας, Καρδιολογία, Κοινωνική Ιατρική, Κυτταρολογία, Ιατρική Βιοπαθολογία (Μικροβιολογία), Νευρολογία, Νεφρολογία, Παθολογία, Παθολογική Ανατομική, Παιδιατρική, Παιδοψυχιατρική, Πυρηνική Ιατρική, Ρευματολογία, Πνευμονολογία – Φυματιολογία, Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, Ψυχιατρική. Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται και οι Αγροτικοί Ιατροί χωρίς ειδικότητα. Από € 103 έως € 550

Κατηγορία 5η: Οδοντίατροι. Από € 121 έως € 742

Κατηγορία 6η: Φυσιοθεραπευτές, Μαίες, Νοσηλευτές. Από € 126 έως € 477

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.