Εισάγοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και τον ΑΦΜ του, κάθε πολίτης μπορεί να ελέγξει αν το όχημά του περιλαμβάνεται ή όχι στη λίστα των ασφαλισμένων οχημάτων του Κέντρου Πληροφοριών.

Σκοπός του κέντρου πληροφοριών είναι να παρέχει πληροφόρηση:
■ στους ζημιωθέντες που διαμένουν στην Ελλάδα ώστε να διευκολύνονται στην απαίτηση αποζημίωσης για υλικές ζηµιές ή σωµατικές βλάβες από τροχαίο ατύχημα που συνέβη εκτός Ελλάδος, στα πλαίσια της 4ης οδηγίας αυτοκινήτων.
■ την ίδια υποχρέωση πληροφόρησης έχει το κέντρο πληροφοριών και για τους ζημιωθέντες που διαμένουν σε κράτος µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., εάν το ατύχημα συνέβη στην Ελλάδα ή προκλήθηκε σ’ αυτούς από όχημα µε Ελληνικές πινακίδες.
■ επίσης το κέντρο πληροφοριών μπορεί να δίνει πληροφορίες για οχήματα, που έχουν τόπο συνήθους στάθμευσης στην Ελλάδα και έχουν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα στην Ελλάδα, προκειμένου οι έχοντες έννομο συμφέρον ζημιωθέντες να διευκολύνονται για την απαίτηση της αποζημίωσης τους.

Τα κέντρα πληροφοριών των κρατών – µελών της Ε.Ε. συνεργάζονται μεταξύ τους για ανταλλαγή στοιχείων, συμφωνά µε τις αρχές της συμφωνίας συνεργασίας που έχουν συνάψει.

Η λίστα αυτή θα χρησιμοποιηθεί για τον ηλεκτρονικό εντοπισμό των ανασφαλίστων οχημάτων από την Πολιτεία.

Είναι Ασφαλισμένο το όχημά σας?
Ελέγξτε εδώ αν το όχημά σας είναι ασφαλισμένο, γράφοντας τον αριθμό κυκλοφορίας και το ΑΦΜ σας!

Συγκρίνετε εύκολα και γρήγορα την ασφαλιστική αγορά εδώ!

πηγή: www.hic.gr